กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/486
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการใหัการศึกษาแก่บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิณี ชิดเชิดวงศ์
สมประสงค์ ประสงค์เงิน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
เด็ก - - การดูแล
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการทางการศึกษาของบิดามารดาในการให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ที่มาจากสถานภาพครอบครัวที่แตกต่างกันในด้านอาชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพการทำงาน ระดับการศึกษา ขนาดของครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ศึกษาวิเคราะห์ องศ์ประกอบการให้การศึกษาแก่บิดามารดา ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการทางการศึกษาในการให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนของบิดามารดาที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทจังหวัดชลบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บิดามารดาของเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ0-5 ปี) จำนวน 126 ครอบครัว ในเขตชนบท จังหวัดชนบุรี โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมด้านสุขสัยและสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน ข้อมูลคือแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัว แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน แบบสอบถามสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติงานของบิดามารดา ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ t-test F-test และ Factor Analysis การวิจัยปรากฏผลดังนี้ 1. บิดามารดาของเด้กก่อนวัยเรียนที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน ในด้านอาชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพการทำงาน ระดับการศึกษา ขนาดครอบครัว และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู มีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนในด้านโภชนาการไม่แตกต่างกัน 2. บิดามารดาของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน ในด้านอาชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพการทำงาน ระดับการศึกษา ขนาดครอบครัว และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู มีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ด้านสุขนิสัยและสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน 3. บิดามารดาของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีสถานภาพครอบครัวแตกต่างกัน ในด้านอาชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพการทำงาน ระดับการศึกษา ขนาดครอบครัว และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู มีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนด้านพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนของบิดามารดา ด้านสุขนิสัยและสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์กับด้านโภชนาการ และด้านพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านโภชนาการกับด้านพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 5. บิดามารดาของเด็กก่อนวัยเรียนส่วนใหย่มีความรู้และความต้องการรับบริการจากหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ดังต่อไปนี้ 5.1 หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูก่อนวัยเรียน ที่บิดามารดาส่วนใหย่คุ้นเคยหรือรู้จักมากที่สุด คือ โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก และโครงการส่งเสริมโภชนาการเด้ก 5.2 บิดามารดาของเด้กก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่เคยได้รับบริจากหน่วยงาน โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก และโครงการส่งเสริมอนามัยเด้ก 5.3 หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนที่บิดามารดาส่วนใหญ่ต้องการให้เป็นแหล่งเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด้กก่อนวัยเรียนคือโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กและโครงการแม่และเด็กชนบท
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/486
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น