กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4799
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับแหล่งวางหญ้าทะเลเทียมบริเวณชายฝั่ง ตำบลไม้รูด จังหวัดตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Dynmics of genus nd mount of phytoplnkton ssocited with rtificil segrss sources t the costl re of mi rood subdistrict, trt province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
ชลี ไพบูลย์กิจกุล
จิดาภา กล้ากสิกิจ
คำสำคัญ: หญ้าทะเล -- ไทย -- ตราด
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
แพลงก์ตอนพืช -- ไทย -- ตราด
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล.
บทคัดย่อ: จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับแหล่งวางหญ้าทะเลเทียมบริเวณชายฝั่ง ตำบลไม้รูด จังหวัดตราด โดยเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในเดือนเมษายน 2561 เป็นตัวแทนของช่วงเวลาก่อนวางหญ้าทะเลเทียม เดือนธันวาคม 2561 – เดือนสิงหาคม 2562 เป็นตัวแทนของช่วงเวลาหลังวางหญ้าทะเลเทียม โดยเก็บทัั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีปากคลองมะนาว, สถานีปากคลองไม้รูด, สถานีปากคลองตะเคียน และสถานีปากคลองขุด โดยกรองผ่านถุงกรองแพลงกต์อนขนาด 21 ไมโครเมตร พบแพลงก์ตอนทั้งสิ้น 68 สกุล 3 ดิวิชั่น แพลงกต์อนพืชในกลุ่ม Bacillariophyceae เป็นกลุ่มหลักที่มีทั้งจำนวนสกุลและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มของ Dinophyceae จากการศึกษาพบว่า หญ้าทะเลเทียมมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหญ้าทะเลในธรรมชาติในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำเนื่องจากการวางหญ้าทะเลเทียมสามารถเพิ่มปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชได้เมื่อพิจารณาถึงชนิดของแพลงก์ตอนพืช พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและสถานีเนื่องจาก พบแพลงก์ตอนพืช กลุ่มของ Bacillariophyceae เป็นแพลงก์ตอนกลุ่มเด่นที่พบในทุกสถานีและทุกช่วงเวลาที่ศึกษาซึ่งสามารถสงัเกตได้จากค่าดัชนีความสม่ำเสมอที่มีค่าไม่แตกต่างกัน ทางสถิติ (p<0.005)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4799
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์(Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น