Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 46
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การศึกษาภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและกลุ่มอาการเมตะบอลิคการรับรู้พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สรร กลิ่นวิชิต; คนึงนิจ อุสิมาศ; เบญจมาศ อุสิมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2556วิถีสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลแสนสุขสุนันทา โอศิริ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ; พรรณภัทร อินทฤทธิ์; วรัมพา สุวรรณรัตน์; สถาพร บัวธรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2006Work ability promoting among nurses working at Health Science Center, Burapha UniversityWethaka Klinwichit; Faculty of Medicine
2555การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 1)สมชาย ยงศิริ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; อรพิณ ธนวินนานนท์; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; ผกาพรรณ ดินชูไท; ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2555คุณภาพชีวิตและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆสมชาย ยงศิริ; จิรนุช ธรรมคำภีร์; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; รัชนีพร ชื่นสุวรรณ; ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี; พงษ์พันธ์ จันทฑีโร; พัชริน แน่นหนา; สุรางค์ นันทพิลาส; ณัฐพล อันนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2552ปัจจัยที่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี.อรพิน รังษีสาคร; ศิริพร จันทร์ฉาย; ศาสตรี เสาวคนธ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2536รูปแบบการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา.วนิดา สกุลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2555พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; สุกัญญา ยิ้มใย; พูนศิริ คุ้มภัย; ทศพร ทรัพย์สิทธิกุล; วันเฉลิม กองโชค; โสภิดา ธรรมมงคลชัย; หทัยชนก คชเพชร; อโณทัย ประภาไพฑูรย์; ณัฐนิช สุดาทิพย์; ปวีณา กนกพจนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ความผิดปกติของดุลเกลือแร่ในผู้ป่วยจมน้ำทะเลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย ยงศิริ; จิรนุช ธรรมคำภีร์; ผกาพรรณ ดินชูไท; ศิริพร ตั้งจาตุรนรัศมี; สุริยา โปร่งน้ำใจ; รัชนีพร ชื่นสุวรรณ; พวงทอง อินใจ; ณัฐพล อันนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2551ผลการให้คำปรึกษาตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสด้วยเทคนิคการสร้างทรรศนะใหม่ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวมและเทคนิคการวางแผนอนาคตต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์จุฑามาศ แหนจอน; พวงทอง อินใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์