Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 77
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558รูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ระยะที่ 3)กาญจนา พิบูลย์; พวงทอง อินใจ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; ศักดิภัทร พวงคต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2559การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปืที่ 3: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังสรร กลิ่นวิชิต; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2560การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่ 3)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; วนัสรา เชาวน์นิยม; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การพัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 3): การจัดการความรู้และศึกษาศักยภาพในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของแกนนํา ครอบครัวและชุมชนหลังได้รับการพัฒนาตามรูปแบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; คนึงนิจ อุสิมาศ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2558รูปแบบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัวสู่การตายอย่างสงบที่โรงพยาบาล (ปีที่ 2)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 3)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 2): การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2558การพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2): รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของแกนนำครอบครัว และชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; คนึงนิจ อุสิมาศ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2560เครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นในการฝึกหัดทำคลอดปกติสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาลกิตติ กรุงไกรเพชร; มัณฑนา รังสิโยภาส; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของแกนนำครอบครัว และชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; คนึงนิจ อุสิมาศ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์