Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 15
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปืที่ 3: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังสรร กลิ่นวิชิต; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2560การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่ 3)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; วนัสรา เชาวน์นิยม; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การพัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 3): การจัดการความรู้และศึกษาศักยภาพในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของแกนนํา ครอบครัวและชุมชนหลังได้รับการพัฒนาตามรูปแบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; คนึงนิจ อุสิมาศ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2558การพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2): รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของแกนนำครอบครัว และชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; คนึงนิจ อุสิมาศ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2558การพัฒนาแกนนำสุขภาพครอบครัวและชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 2) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของแกนนำครอบครัว และชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; คนึงนิจ อุสิมาศ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2558การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่2)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; สุนันทา โอศิริ; วนัสรา เชาวน์นิยม; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ดนัย บวรเกียรติกุล; กาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2551การศึกษาภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและกลุ่มอาการเมตะบอลิคการรับรู้พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สรร กลิ่นวิชิต; คนึงนิจ อุสิมาศ; เบญจมาศ อุสิมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2555การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพวงทอง อินใจ; เวธกา กลิ่นวิชิต; สรร กลิ่นวิชิต; กาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2549การพัฒนารูปแบบการจัดการสมรรถนะของบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาสรร กลิ่นวิชิต; เวธกา กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2557การพัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข (ปีที่ 1)เวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; สรร กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; สุนันทา โอศิริ; วนัสรา เชาว์นิยม; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ดนัย บวรเกียรติกุล; กาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์