Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 11
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ประสิทธิภาพของการใช้ยาขับปัสสาวะร่วมกันสามชนิดในการเพิ่มปริมาณปัสสาวะ ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องระวีวรรณ วิฑูรย์; สมชาย ยงศิริ; พัชริน แน่นหนา; ศิริวดี บุญมโหตม์; ประพันธ์ บุรณบุรีเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 1)สมชาย ยงศิริ; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช; อรพิณ ธนวินนานนท์; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; ผกาพรรณ ดินชูไท; ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2555คุณภาพชีวิตและภาวะโภชนาการของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆสมชาย ยงศิริ; จิรนุช ธรรมคำภีร์; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; รัชนีพร ชื่นสุวรรณ; ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี; พงษ์พันธ์ จันทฑีโร; พัชริน แน่นหนา; สุรางค์ นันทพิลาส; ณัฐพล อันนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ความผิดปกติของดุลเกลือแร่ในผู้ป่วยจมน้ำทะเลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย ยงศิริ; จิรนุช ธรรมคำภีร์; ผกาพรรณ ดินชูไท; ศิริพร ตั้งจาตุรนรัศมี; สุริยา โปร่งน้ำใจ; รัชนีพร ชื่นสุวรรณ; พวงทอง อินใจ; ณัฐพล อันนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อป้องกัน การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการฉีดสารทึบรังสีในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระวีวรรณ วิฑูรย์; สมชาย ยงศิริ; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; ตระการ ไชยวานิช; ศิริญญา ปัญญา; ธันวพร แพทย์พิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (ปีที่ 3)เพ็ชรงาม ไชยวานิช; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; สมชาย ยงศิริ; สุริยา โปร่งน้ำใจ; ผกาพรรณ ดินชูไท; ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี; ระวีวรรณ วิฑูรย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2547ลักษณะของผู้บาดเจ็บจากการจมน้ำทะเลที่เข้ามารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย ยงศิริ; พวงทอง อินใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรแบบบูรณาการ (ปีที่ 1)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; กาญจนา พิบูลย์; พวงทอง อินใจ; สมชาย ยงศิริ; ยุวดี รอดจากภัย; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2556การศึกษาภาวะสุขภาพของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาพัชริน แน่นหนา; สมชาย ยงศิริ; ปาริดา คำฟูบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557ผลของยา Spironolactone ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำสมชาย ยงศิริ; สุริยา โปร่งน้ำใจ; จิรนุช ธรรมคำภีร์; ผกาพรรณ ดินชูไท; เพ็ชรงาม เต็งพฤทธิ์ธนากร; รัชนีพร ชื่นสุวรรณ; ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี; ณรงชัย คุณปลื้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์