กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/472
ชื่อเรื่อง: ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มารับการรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Patients with bacterial diarrhea treated at Health Science Center Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ท้องร่วง - - การป้องกันและควบคุม
ท้องร่วง - - การรักษา
ท้องร่วง - - ผู้ป่วย
ท้องร่วง - - วิจัย
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลัง เพื่อการศึกษาสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อัตราการส่งเพาะเชื้อ อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มที่ผลการเพาะเชื้อขึ้นหรือไม่ขึ้นของผู้ป่วยโรคอุจจาะร่วงที่มารับการรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงที่มารับการรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 ถึง 31 มีนาคม 2547 ทุกราย เพื่อการศึกษาข้อมูลสถิติผู้ป่วยและสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อแบคทีเรียและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยที่ส่งอุจจาระเพาะเชื้อขึ้นและไม่ขึ้นเพื่อดูสัดส่วนการใช้ยาปฏิชีววนะของทั้ง 2 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเฉพาะสำหรับโรคอุจจาระร่วง โดยได้ข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียนและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล ผลการวิจัยว่ามีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในช่วงเวลาดังกล่าว 4,996 ราย ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 798 ราย (15.97%) อัตราการส่งอุจจาระเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล =52.4% และในผู้ป่วยที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล =5.6% เชื้อแบคทีเรียที่พบส่วนใหญ่คือ Vibrio parahaemolyticus เมื่อเปรียบเทียบอัตราการพบเชื้อของห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง พบว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีอัตราการพบเชื้อมากกว่า BRIA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะนั้นพบว่า กลุ่มที่มีผลการเพาะเชื้อไม่ขึ้น มีอัตราการใช้สูงใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีผลการเพาะเชื้อขึ้นซึ่งทำให้ผู้ป่วยหลายคนได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/472
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น