Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-6 จากทั้งหมด 6
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562โครงการการประเมินกลยุทธ์ i-Hotel และเขตศักยภาพทำเลที่เหมาะสมของธุรกิจ โรงแรมบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559โครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวบูรพาทิศณรงค์ พลีรักษ์; พรรณิภา อนุรักษากรกุล; ธนภูมิ ปองเสงี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การศึกษาโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยณรงค์ พลีรักษ์; ปริญญา นาคปฐม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; วิทยาลัยนานาชาติ
2562โครงการการสร้างระบบกลุ่มเกษตรกรพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบกลุ่มภาคเหนือของประเทศไทย โดยประยุกต์หลักการพัฒนาองค์การและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์; กฤช จรินโท; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; สมภพ สวามิภักดิ์; สินชัย เรืองไพบูลย์; บัญชา โชติรัตนฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2562“มโนรมย์” การปรับภูมิทัศน์สำหรับเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ณรงค์ พลีรักษ์; ปริญญา นาคปฐม; เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยนานาชาติ
2555โครงการการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรีณรงค์ พลีรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์