Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-5 จากทั้งหมด 5
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกภัทราพร สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2562การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกาะความร้อนและก๊าชเรือนกระจกในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกภัทราพร สร้อยทอง; กรรณิการ์ จันทร์ชิดฟ้า; สุชาติ ชายหาด; นราธิป เพ่งพิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2563การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามพื้นที่นาข้าวเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แนวคิดนิเวศบริการ โดยประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมและหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กกฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สัมปตี สงวนพวก; ปรีชา บุญขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาวจินดา มูนละมณี; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินกับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดระยองนราธิป เพ่งพิศ; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; ภัทราพร สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์