กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/465
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ความชุกและสภาพทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันผิดปกติในเลือด ที่มารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2545
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Prevalence and status of type 2 diabetic patients related to hypertension and dyslipidemia at health science center, Burapha university in 2002
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: คลินิกเบาหวาน - - ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ. คลินิกเบาหวาน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบาหวาน - - การรักษา
เบาหวาน - - ผู้ป่วย - - ชลบุรี
เบาหวาน - - ผู้ป่วย - - บริการทางการแพทย์
เบาหวาน - - ภาวะแทรกซ้อน
เบาหวาน
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบย้อนหลัง (retrospective research) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะสภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความชุกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะความผิดปกติของไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ที่มารับบริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ. 2545 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาในปีพ.ศ. 2545 โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมการสำรวจข้อความ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในบันทึกเวชระเบียนดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 922 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ความชุกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 1) ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างเดียว 2) มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย 3) มีภาวะไขมันผิดปกติในเลือดร่วมด้วย 4) มีทั้งภาวะความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันผอดปกติในเลือดร่วมด้วย (2) สภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยภาพรวม (3) สภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างเดียว (4) สภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย (5) สภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไขมันผิดปกติในเลือดร่วมด้วย (6) สภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีทั้งภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติร่วมด้วย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีพ.ศ. 2545 ทั้งสิ้นจำนวน 922 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างเดียว จำนวน 485 ราย (52.60%) มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย จำนวน 180 ราย (19.52%) มีภาวะไขมันผิดปกติในเลือดร่วมด้วย จำนวน 162 ราย (17.57%) และมีทั้งภาวะความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันผิดปกติในเลือด จำนวน 95 ราย (10.30%) (2) สภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยภาพรวมมีดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (64.89%) มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 61-70 ปี (35.57%) มีสถานภาพสมรสคู่ (81.78%) อาชีพส่วนใหญ่เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน (37.09%) รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย (21.91%) สิทธิการรักษาของผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ (47.83%) รองลงมาเป็นผู้ป่วยชำระเงินเอง (44.90%) (3) สภาพทั่วไปของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างเดียวพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (63.51%) อยู่ในช่วงอายุ 61-70 ปี (37.42%) สถานภาพสมรสคู่ (82.68%) อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน (35.46%) สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง (51.55%) (4) สภาพทั่วไปของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (68.33%) อายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี (36.78%) สถานภาพสมรสคู่ (74.44%) อาชีพ พ่อบ้าน/แม่บ้าน (43.89%) สิทธิการรักษา ข้าราชการ (50.00%) (5) สภาพทั่วไปของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไขมันผิดปกติในเลือดร่วมด้วย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (66.67%) อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี (34.65%) สถานภาพสมรสคู่ (85.19%) อาชีพ พ่อบ้าน/แม่บ้าน (35.79%) สิทธิการรักษา ข้าราชการ (55.56%) (6) สภาพทั่วไปของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีทั้งภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติร่วมด้วย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (61.05%) อายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี (38.15%) สถานภาพสมรสคู่ (85.26%) อาชีพ พ่อบ้านแม่บ้าน (35.79%) สิทธิการรักษา ข้าราชการ (61.05%) This research was retrospective study. The purpose of this study were to analyzed primary data in type 2 diabetic patients who were cured in 2002 at Health Science Center, Burapha University. The samples were 922 out patient’s recording by purposive sampling. The tool used were the analysis of Type 2 diabetic patient’s prevalence and status related to hypertension and dyslipidemia. Statistics employed were frequency and percentage. The result of this study show that: 1. The prevalence of 922 Type 2 diabetic patients only have been diabetes mellitus 485 persons (52.60%), co-ordination with hypertension 180 persons (19.52%), with dyslipidemia 162 persons (17.57%) and both 95 persons (10.30%). 2. The most of Type 2 diabetic patients was female (64.89%), age 61-70 years (35.57%), married (81.78%), housewife (37.09%) and government employee (47.83%). 3. The most of Type 2 diabetic patients only have been diabetes mellitus was female (63.51%), age 61-70 years (37.42%), married (82.68%), housewife (35.46%) and was not privilege of treatment (51.55%). 4. The most of Type 2 diabetic patients with hypertension was female (68.33%), age 51-60 years (63.78%), married (74.44%), housewife (43.89%) and government employee (50.00%). 5. The most of Type 2 diabetic patients with dyslipidemia was female (66.67%), age 51-60 years (34.65%), married (85.19%), housewife (35.79%) and government employee (55.56%). 6. The most of Type 2 diabetic patients with hypertension and dyslipidemia was female (61.05%), age 51-60 years (38.15%), married (85.26%), housewife (35.79%) and government employee (61.05%).
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/465
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น