กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/463
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสรร กลิ่นวิชิตth
dc.contributor.authorเวธกา กลิ่นวิชิตth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:50Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:50Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/463
dc.description.sponsorshipผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทอุดหนุนทั่วไป งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2549.en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ - - การพัฒนาบุคลากรth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - ข้าราชการและพนักงานth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleการพัฒนารูปแบบการจัดการสมรรถนะของบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.typeResearch
dc.year2549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น