กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4623
ชื่อเรื่อง: วิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการหาปริมาณของพาราเซตามอลและทรามาดอลพร้อมกันในยาเม็ดโดยใช้คอลัมน์โครโมลิท C18
ชื่อเรื่องอื่นๆ: High-performance liquid chromatography method for simultaneous determination of Paracetamol and Tramadol in tablet using Chromolith C18 Column
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขจัดภัย ทิพยผ่อง
สมศักดิ์ ศิริไชย
คำสำคัญ: ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี
อะเซตามิโนเฟน
ทรามาดอล
วันที่เผยแพร่: 2565
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้พัฒนาและหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับ การหาปริมาณของพาราเซตามอลและทรามาดอลพร้อมกันในยาเม็ด การแยกทางโครมาโทกราฟี ทำบนคอลัมน์โครโมลิท C18 ยาว 25 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มิลลิเมตร โดยใช้ฟอสเฟตบัฟเฟอต์ 10 มิลลิโมลาร์ (pH 3.0)-อะซิโตไนไตรล์ (95:5 โดยปริมาตร) ใช้การชะแบบเกรเดียนที่อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ 1.5 มิลลิลิตรต่อนาทีและตรวจวัดที่ 215 นาโนเมตร ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่า 1 นาทีโดยใช้เวลาการปรับสภาพคอลัมน์ก่อนฉีดตัวอย่างถัดไป ประมาณ 0.5 นาทีกราฟมาตรฐาน (5.0 –200.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง (r 2 > 0.998) ในช่วง 5.0 ถึง 200.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ขีดจำกัดการตรวจวัดของพาราเซตามอลและทรามาดอลเท่ากับ 0.03 และ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ขีดจำกัดการวิเคราะห์ปริมาณของพาราเซตามอลและทรามาดอลเท่ากับ 0.10 และ 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ความเที่ยงในเทอมของร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 1.1 ถึง 2.9 และความแม่นอยู่ระหว่าง ร้อยละ 98.4 และ 101.1 วิธีที่เสนอนี้สามารถประยุกต์ใช้หาปริมาณของพาราเซตามอลและทรามาดอลพร้อมกันในตัวอย่างยาเม็ด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4623
ISSN: 2351-0781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci27n1p334-344.pdf493.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น