กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4622
ชื่อเรื่อง: กระแสน้ำเลียบชายฝั่งและกระแสน้ำย้อนกลับในช่วงน้ำขึ้นบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Longshore and rip currents during high tide at Bangsaen Beach, Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปาลิตา สุนทรารชุน
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
คำสำคัญ: กระแสน้ำย้อนกลับ
กระแสน้ำ
กระแสน้ำเลียบชายฝั่ง
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
ชายฝั่ง
วันที่เผยแพร่: 2565
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: คณะผู้วิจัยได้ทำการตรวจวัดกระแสน้ำเลียบชายฝั่งและกระแสน้ำย้อนกลับในช่วงน้ำขึ้นบริเวณชายหาดบางแสนโดย ใช้ขวดพลาสติกถ่วงน้ำหนักที่ถูกปล่อยให้ลอยน้ำบริเวณชายฝั่งในช่วงน้ำขึ้น ทำการตรวจวัดกระแสน้ำเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 เพื่อให้ครอบคลุมช่วงฤดูกาลต่าง ๆ ในรอบปี ผลการศึกษาพบว่า กระแสน้ำเลียบชายฝั่งบริเวณชายหาดบางแสนมีทิศไหลไปทางแหลมแท่นหรือทางทิศเหนือของชายหาดในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไหลไปทางหาดวอนนภาหรือทางทิศใต้ของชายหาดในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กระแสน้ำมีทิศทางการไหลที่ไม่แน่นอนในช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จนถึงช่วงเปลี่ยนไปเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กระแสน้ำย้อนกลับ เกิดขึ้นได้บริเวณชายหาดบางแสนแต่มีขนาดไม่แรงมากนัก เกิดขึ้นได้ดีในช่วงเปลี่ยนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปเป็นลม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวชายฝั่งตั้งแต่วงเวียนบางแสนไปทางด้านแหลมแท่น ผลที่ได้ทำให้เข้าใจถึงแนวโน้มของการเคลื่อนตัวของตะกอนทรายบริเวณชายหาดบางแสนในแต่ละฤดูกาล ในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตะกอนทรายบนชายหาด มีแนวโน้มของการเคลื่อนตัวไปทางด้านแหลมแท่น ส่วนช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตะกอนทรายแสดงแนวโน้มการ เคลื่อนตัวไปทางด้านหาดวอนนภา ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงชายหาดบางแสน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการพิจารณาการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4622
ISSN: 2351-0781
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci27n1p378-393.pdf1.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น