กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4588
ชื่อเรื่อง: Glochidiol จากไคร้มด (Glochidion eriocarpum) เสริมฤทธิ์กับยาเตตราซัยคลินในการยับยั้งความเจริญของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Antibacterial activity of Glochidiol from Glochidion eriocarpum enhanced Tetracycline against opportunistic bacteria
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิสาตรี คงเจริญสุนทร
วรุฒม์ สมนึก
คำสำคัญ: ไคร้มด
สารต้านแบคทีเรีย
เททราซัยคลินส์
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สาร Glochidiol จากไคร้มด (Glochidion eriocarpum) มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆมากมาย เช่น ฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เป็นต้น งานวิจัยนี้สนใจศึกษาประสิทธิภาพของสาร Glochidiol ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสและแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา โดยการหาค่า Minimal Inhibitory Concentration (MIC) และค่า Fractional Inhibitory Concentration Index (FICI) ด้วยวิธี Broth dilution test พบว่าเมื่อใช้สาร Glochidiol เพียงอย่างเดียวสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis และ Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) ได้ดีที่สุดให้ค่า MIC เท่ากัน คือเท่ากับ 128 μM จากเชื้อ 11 สายพันธุ์ที่นำมาทดสอบ แต่ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ Acinetobacter baumannii ดื้อยา, Proteus mirabilis, P. vulgaris และ Pseudomonas aeruginosa ดื้อยา นอกจากนี้ Glochidiol สามารถเสริมฤทธิ์กับยาเตตราซัยคลินในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli ATCC 25922 และ P. aerugiosa ATCC27853 โดยมีค่า FICI เท่ากับ 0.5156 และ 0.5313 ตามลำดับ แต่ไม่เสริมฤทธิ์กับยาแอมพิซิลลินเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853 จากนั้นได้ศึกษาหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย E. coli ATCC 25922 และ P. aerugiosa ATCC 27853 ด้วย Time-kill assay พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli ATCC 25922 และ P. aerugiosa ATCC 27853 ได้ดีที่สุดในชั่วโมงที่ 4 และ 6 ตามลำดับ หลังจากได้รับยาเตตราซัยคลิน ปริมาณเท่ากับ 1/2 เท่าของ MIC ของยาเตตราซัยคลิน ร่วมกับสาร Glochidiol เท่ากับ 1/32-1/64 เท่าของ MIC ของ Glochidiol ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4588
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ(Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci26n3p1516-1531.pdf757.79 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น