กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4582
ชื่อเรื่อง: ระบบธรรมชาติสำหรับการเลี้ยงปะการังในที่เลี้ยง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Natural systems for corals culture in a captivity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรเทพ มุธุวรรณ
คำสำคัญ: ปะการัง
ปะการัง -- การเลี้ยง
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเปราะบาง และไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทำให้คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าปะการังต้องอาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติเท่านั้น แม้ในปัจจุบันเรามีความเข้าใจในความต้องการของปะการังมากขึ้น จนสามารถนำปะการังมาศึกษาวิจัยในที่เลี้ยง (Captivity) หรือห้อง ปฏิบัติการ และสามารถขยายพันธุ์ปะการังในที่เลี้ยงได้ เช่น ในตู้จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแห่ง ห้องปฏิบัติการหรือสถานที่วิจัยการเลี้ยงสัตว์ทะเลและปะการัง ทั้งในและต่างประเทศ แต่องค์ความรู้นี้ยังจำกัดอยู่กับบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเลี้ยง ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้สำหรับการเลี้ยงปะการังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่ถูกเรียกว่า “ระบบธรรมชาติ” เพราะใช้หลักการจำลองระบบนิเวศและกระบวนการธรรมชาติให้เกิดขึ้นในที่เลี้ยง ซึ่งเป็นที่มาของความสำเร็จของการเลี้ยงปะการังในที่เลี้ยงจนถึงปัจจุบัน จำนวน 4 ระบบ คือ Lee Chin Eng natural system, Berlin system, Monaco system, และ Algal turf scrubber โดยจะอธิบายถึงหลักการของระบบธรรมชาติโดยรวม และรายละเอียดของระบบธรรมชาติ แต่ละระบบ โดยเฉพาะหลักการ องค์ประกอบ และกระบวนการทางธรรมชาติที่สำคัญที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงปะการังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ เพื่อการศึกษา วิจัย และการส่งเสริมการเรียนรู้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4582
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci26n2p1186-1203.pdf535.23 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น