กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4565
ชื่อเรื่อง: การจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Community environment planning for environment quality management in eco-industrial development zone in Tub Ma Sub-district municipality, Mueang district, Rayong
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์
พรทิพย์ พันธุ์ยุรา
คำสำคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวางแผนพัฒนาประเทศให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องดำเนินการพร้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลทับมาได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองอุตสาหกรรม ส่งผลเชิงบวกที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น และส่งผลเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนเคยใช้ประโยชน์ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง ให้สอดคล้องกับบริบทและปัญหาของพื้นที่ เพื่อให้ได้แผนสิ่งแวดล้อมชุมชนที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนด้าน การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไป โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การประชุมระดมความคิด และการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยทำให้ได้แผนชุมชนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เทศบาลตำบล ทับมา ซึ่งประกอบไปด้วย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่มีเทศบาลตำบลทับมาและ คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อจัดการประเด็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกรอบ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4565
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
huso29n1p202-226.pdf967.06 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น