กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4481
ชื่อเรื่อง: การประมาณค่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของรากที่ r ของจำนวนนับ n พจน์แรก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Approximation of the Arithmetic Mean of the r –Roots of the First n Positive Integers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมคิด อินเทพ
บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ค่าเฉลี่ย
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เราทำการเปรียบเทียบค่าพื้นของค่าเฉลี่ยของรากที่ r ของจำนวนเต็มกับลำดับที่ถูกประมาณค่าในช่วง ที่กำหนด
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4481
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_192.pdf599.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น