กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/448
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดที่ขึ้นกับทิศทางของดินเหนียวแข็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of anisotropic stress-strain behavior of stiff clay
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: คณิตศาสตร์วิเคราะห์
ดิน - - การทดสอบ
ดิน - - การวิเคราะห์
ดินเหนียว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: รายงานวิจัยฉบับนี้แสดงผลการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาพฤติกรรม stress-strain ของดินเหนียวแข็ง London และ Gault การศึกษาพฤติกรรมในช่วง small-strain กระทำโดยใช้เครื่องมือทดสอบ triaxial ที่ได้รับการเพิ่มเติม local strain measurement system และ dynamic wave propagation system การทดสอบนี้เน้นศึกษาที่คุณสมบัติ anisotropy และ elasticity การศึกษากระทำโดยการทดสอบ isotropically consolidated undrained compression shearing (CIUC) และ isotropically consolidated drained compression shearing (CIDC) การศึกษาพฤติกรรม amisotropy กระทำโดยทดสอบกับตัวอย่างดินที่ถูกตัดในแนวตั้งและแนวนอน ผลลัพธ์ของโครงการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (constitutive model) ขั้นสูงของพฤติกรรมของดินเหนียวแข็งต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/448
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น