กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4479
ชื่อเรื่อง: การแตกแขนงของหลอดเลือดแดง Radial และหลอดเลือดแดง Ulnar ก่อนบริเวณข้อพับแขนในร่างมนุษย์ชำแหละ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Precubital Bifurcation of Radial Artery and Ulnar Artery: A Study from Female Thai Cadaver
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิรสุดา นาคเอี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ร่างมนุษย์ชำแหละ
หลอดเลือด - - โรค
อาจารย์ใหญ่
กายวิภาคศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผิดปกติของการแตกแขนงหลอดเลือด ulnar artery และ radial artery สูงกว่าตำแหน่งปกติ ที่พบจากร่างมนุษย์ชำแหละเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 72 ปี สาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว (Heart failure) พบว่า ที่ต้นแขนข้างขวาหลอดเลือด ulnar artery และ radial artery แตกแขนงสูงกว่าตำแหน่งปกติในขณะที่ข้างซ้ายมีการแตกแขนงปกติ ทำการศึกษาโดยวัดความยาวของหลอดเลือดจาก axillary artery ไปถึง หลอดเลือด brachial artery และจากหลอดเลือด brachial artery ไปถึงจุดที่แตกแขนงเป็นหลอดเลือด radial artery และ ulnar artery วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือด brachial artery, radial artery และ ulnar artery หน่วยเซนติเมตร ทั้งสอง แขน ผลการวิจัยพบว่า แขนข้างขวามีความยาวของหลอดเลือด axillary artery 8.8 เซนติเมตร หลอดเลือด brachial artery มีความยาวจากจุดแตกแขนงที่ผิดปกติ จนถึงบริเวณ cubital fossa 9.5 เซนติเมตร วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือด brachial artery , ulnar artery และ radial artery ได้ 0.64 เซนติเมตร 0.32 เซนติเมตร และ 0.48 เซนติเมตร ตามลำดับ สรุปได้ว่า ความผิดปกติของการแตกสูงกว่าปกติของหลอดเลือด radial artery และ ulnar artery ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยไม่ทำให้เกิดการฝ่อ เหี่ยวหรือลีบตัวของกล้ามเนื้อที่หลอดเลือดเหล่านี้ไปเลี้ยง ลักษณะความผิดปกติของหลอดเลือดนี้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการรักษาและผ่าตัดสำหรับแพทย์ที่ต้องทำการผ่าตัดเกี่ยวข้องกับบริเวณดังกล่าว
รายละเอียด: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4479
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_190.pdf5.54 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น