กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4473
ชื่อเรื่อง: การศึกษารูปแบบกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Association rule data mining for diagnosis in Thai traditional medicine
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ
สิริกุล กวมทรัพย์
ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์
สุนิสา ริมเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คำสำคัญ: เหมืองข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล
การแพทย์แผนไทย
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทยที่ว่าร่างกายมนุษย์ ประกอบขึ้นจาก 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ เมื่อใดที่ธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดความผิดปกติหรือเสียสมดุล จะทำให้เกิดโรคหรือความเจ็บป่วยขึ้น ร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า สมุฏฐานการเกิดโรค ได้แก่ อายุ ฤดูกาล กาลเวลา ถิ่นที่อยู่ และมูลเหตุการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ตามแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งใช้ในการตรวจวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย แพทย์จำเป็นต้องทราบถึงสาเหตุ และข้อมูลของผู้ป่วยอย่างเพียงพอที่จะวินิจฉัยโรคได้ การศึกษาครั้งนี้ การวิเคราะห์ค่าความถี่เบื้องต้น ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจากเวชระเบียนแบบไม่ระบุชนิดอาการ ซึ่งมีการวินิจัยโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 421 ราย มาทำการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ผลการศึกษาพบ 11 กฏความสัมพันธ์ที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน 100 % โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) เท่ากับ 1 โดยสรุป คือ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการผิดปกติของของ กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ในเดือนตุลาคม แต่ถ้าอาการผิดปกตินั้นเกิดรวมกับโลหิตตัง (น้ำเลือด) ที่ผิดปกติด้วย จะมีอาการในช่วงเดือนสิงหาคม และอาการสำคัญที่พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้จากกฏความสัมพันธ์ จะพบว่า อาการปวดกล้ามเนื้อ คอ/บ่า/ไหล่ มีความสัมพันธ์จากความผิดปกติของโลหิตตัง (น้ำเลือด) มังสัง (กล้ามเนื้อ) และนหารู (เส้นเอ็น) สันตัปปัคคี (ไฟทำให้ร่างกายอบอุ่น เป็นปกติ) และอังคมังคานุสารีวาตา (ลมพัดทั่วร่างกาย) ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนมากที่พบอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับผลที่หาได้จากหาความถี่
รายละเอียด: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2563 สัญญาเลขที่ 001/2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4473
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_170.pdf1.6 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น