กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4459
ชื่อเรื่อง: แนวทางการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Guidelines to encourage Research Practice of Instructors in Faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วทัญญู วุฒิวรรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์มหาวิทยาลัย - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาการทำงานวิจัยและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานวิจัยของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้วิจัยใช้การวิจัยและพัฒนา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ที่เคยรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 10 คน และอาจารย์ที่ไม่เคยรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแนวทางการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1. อาจารย์ที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ ต้องการทำผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ ภาระหน้าที่ และต้องการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 เพื่อให้นิสิต หรือผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปอ้างอิงได้ คิดเป็นร้อยละ 30.00 เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 20.00 และต้องการความยอมรับและชื่อเสียงทางวิชาการของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 10.00 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์ที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 0.77, SD = 4.30) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า กำหนดปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างถูกต้อง การสืบค้นเอกสาร และงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และจะรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นอย่างมีเหตุผล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3. อาจารย์ที่ไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ไม่มีพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัย คิดเป็นร้อยละ 26.67 และมีขั้นตอนการขอรับทุนยุ่งยากมาก คิดเป็นร้อยละ 15.56 4. ปัจจัยในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ในอนาคตของอาจารย์ที่ไม่เคยรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ คือ การทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 64.44 รองลงมาคือ คณะกำหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 26.67
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4459
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_156.pdf4.64 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น