กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4451
ชื่อเรื่อง: ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสที่ขึ้นอยู่กับจำนวนจาคอบส์ทัล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An Encoding-Decoding Algorithm based on Jacobsthal Numbers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมคิด อินเทพ
บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
คำสำคัญ: รหัสและการเข้ารหัส
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เราแนะนำ Q-เมทริกซ์ จากจำนวน c -Jacobsthal และวิธีเข้ารหัสและถอดรหัสจาก Q-เมทริกซ์ นอกจากนั้น เราได้ทำการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของเมทริกซ์รหัส การตรวจจับและการแก้ไข ข้อผิดพลาดสำหรับทฤษฎีรหัสนี้ ค่าความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดของรหัส คือ 93.33%
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่สัญญา sc02/2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4451
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_148.pdf323.15 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น