กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4442
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของโหราศาสตร์ในสังคมและการเมืองไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Influences of astrology in Thai politics and society
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สรชัย ศรีนิศานต์สกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: โหราศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โหราศาสตร์ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานโดยเฉพาะบทบาทของโหราศาสตร์กับการเมืองการปกครอง นับตั้งแต่โบราณกาล ชนชั้นปกครองของไทยต่างก็อาศัยความรู้ทางโหราศาสตร์ใน การคาดคะเนเหตุการณ์ และการดำรงชีวิตประจาวัน ตั้งแต่การวางชัยภูมิที่ตั้งพระราชวังหรือการจัดวางรูปแบบกองทัพ การหาฤกษ์พานาทีเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการทำพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางการเมือง เช่น การขึ้นครองราชย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในรัชกาลที่ 4 บทบาทของโหราศาสตร์ก็ค่อย ๆ ลดลงและแทนที่ด้วยความคิดแบบวิทยาศาสตร์ จนเกิดการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2475 บทบาทของโหราศาสตร์ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่จำกัดในราชสำนักและชนชั้นปกครองสู่บทบาทในสาธารณะมากขึ้น
รายละเอียด: สนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4442
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_138.pdf1.65 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น