กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4424
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุกัญญา บูรณเดชาชัย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์th
dc.date.accessioned2022-06-15T08:43:41Z
dc.date.available2022-06-15T08:43:41Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4424
dc.descriptionโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินรายได้ส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563th_TH
dc.description.abstractงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษำโดยการถอดบทเรียนกำรผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่วิชาฝึกปฏิบัติของนิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนในวิชา ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของการเป็นนักวารสารศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภำษณ์แบบเจำะลึก มีการสุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้กำรคัดเลือกตัวอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยเลือกเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้บริหารคณะฯ และอาจารยที่ปรึกษำ 2. กลุ่มผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 3. กลุ่มผู้อ่านและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 4. กลุ่มองค์กรวิชาชีพสื่อ จำกกำรศึกษำ พบว่า 1) ด้านนโยบาย เป็นการมุ่งเน้นนำเสนอข่าวเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมและข่าวชุมชนในภูมิภาคตะวันออกรวมถึงในระดับประเทศ โดยทำข่าวตามปรัชญาวิชาชีพของวารสารศาสตร์แบบมืออาชีพ 2) ด้านผู้ผลิต มีการแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กอง คือ กองการจัดการ กองบรรณาธิการและกองผลิต เช่นเดียวกับองค์กรสื่อในระดับประเทศ 3) ด้านผู้อ่าน โดยผู้อ่านมีทั้งที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ 4) ด้านสมาคมวิชาชีพ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาวิชาการด้านวารสารศาสตร์และส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ 5) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการนำเสนอความถูกต้อง คความเป็นธรรมและเป็นที่พึ่งให้แก่สังคม และ 6) ด้านเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ยังไม่ได้รับเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย อีกทั้งผู้บริหารยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในบทบาท หน้าที่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติth_TH
dc.description.sponsorshipคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectหนังสือพิมพ์th_TH
dc.titleโครงการการถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ : หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeLessons learned from the practical production of a newspaper : Larmapraw newspaper Burapha Universityen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThis research has objectives to take off the production lesson of the practice newspaper (COCO News). Is a qualitative research. Researcher focused on the study by taking off the lesson of the production of the practice newspaper (COCO news). This is because when entering the practice course of the 3rd Journalism students will study in Practice in newspapers and magazines. Which is the production of COCO News.To practice the basic skills of being a journalist. Using the tools as an in – depth interview. Purposive sampling was chosen for the interviewees in order to be consistent with the research objectives. By selecting criteria for selection of key informants The results of the study revealed that 1) Policy, focusing on presenting news to create community and community news in the Eastern region to the professional philosophy of professional journalism 2) Producers are divided into 3 divisions: Management Division, Editorial Division and Production Division. Like a national media organization. 3) Readers receiving benefits and impacts 4) Professional associations Play a very important role in academic development in journalism and promote practice 5) Social responsibility It is community and social development witch presenting accuracy fairness and dependency for society to the society and 6) Regarding the freedom of the newspaper, practice Have not received the freedom to perform the duties of the media as they should Since it is an agency under the university In addition, executives do not have a clear understanding of the role. The duties of practice newspapers.en
dc.keywordสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_121.pdf4.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น