กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4424
ชื่อเรื่อง: โครงการการถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ : หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Lessons learned from the practical production of a newspaper : Larmapraw newspaper Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: หนังสือพิมพ์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษำโดยการถอดบทเรียนกำรผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่วิชาฝึกปฏิบัติของนิสิตสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนในวิชา ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของการเป็นนักวารสารศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภำษณ์แบบเจำะลึก มีการสุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้กำรคัดเลือกตัวอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยเลือกเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้บริหารคณะฯ และอาจารยที่ปรึกษำ 2. กลุ่มผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติลานมะพร้าว ฉบับกระดาษ 3. กลุ่มผู้อ่านและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 4. กลุ่มองค์กรวิชาชีพสื่อ จำกกำรศึกษำ พบว่า 1) ด้านนโยบาย เป็นการมุ่งเน้นนำเสนอข่าวเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมและข่าวชุมชนในภูมิภาคตะวันออกรวมถึงในระดับประเทศ โดยทำข่าวตามปรัชญาวิชาชีพของวารสารศาสตร์แบบมืออาชีพ 2) ด้านผู้ผลิต มีการแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กอง คือ กองการจัดการ กองบรรณาธิการและกองผลิต เช่นเดียวกับองค์กรสื่อในระดับประเทศ 3) ด้านผู้อ่าน โดยผู้อ่านมีทั้งที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ 4) ด้านสมาคมวิชาชีพ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาวิชาการด้านวารสารศาสตร์และส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ 5) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการนำเสนอความถูกต้อง คความเป็นธรรมและเป็นที่พึ่งให้แก่สังคม และ 6) ด้านเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ยังไม่ได้รับเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย อีกทั้งผู้บริหารยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในบทบาท หน้าที่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินรายได้ส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4424
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_121.pdf4.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น