กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4420
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ต้นแบบนาโนอิมัลชั่นสเปรย์จากน้ำมัน Damascenone ในสารสกัดใบผักบุ้งทะเลส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาอาการแพ้ผื่นคันและพิษจากแมงกะพรุน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Pharmaceutical nanoemulsion spray from Damascenone oil in Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. leaf extract to promotes local wisdom in the treatment of allergic dermatitis and jellyfish poisoning
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
สุธาบดี ม่วงมี
สลิล ชั้นโรจน์
มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ: ผักบุ้งทะเล
แมงกะพรุน
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การเพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยีในรูปของอนุภาคนาโนและระบบนำส่งทางผิวหนัง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวหนังได้ลึกขึ้น ช่วยลดความเป็นพิษต่อเซลล์ ช่วยเพิ่มความคงตัวของสารสำคัญ และง่ายต่อการเตรียมสูตรตำรับทั้งในส่วนที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาน้ำมัน Damascenone และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ ที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญจากใบผักบุ้งทะเล มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนาโนอิมัลชันซึ่งทำให้สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น มีความคงตัวสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าและนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ โดยการศึกษาวิธีการสกัดต่าง ๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สารสกัดปริมาณสูงและมีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง จากนั้นจึงวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญในผักบุ้งทะเล เพื่อเลือกสารสกัดจากวิธีการสกัดที่ดีที่สุดในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ทดสอบลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเคมีของต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากการทดสอบพบว่า การสกัดใบผักบุ้งทะเลแห้งด้วยวิธีการพ่นฝอย (spray dry) ให้ปริมาณสารสกัดสูงที่สุด มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง ที่ความเข้มข้น 250 μg/ml สามารถลดปริมาณ NO radical ในเซลล์ Raw264.7 ได้ดี ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ Raw264.7 เซลล์ไตลิง (Vero cell) เซลล์ผิวหนังด้านนอก (Human Keratinocyte Cell Line, HaCaT cells) และเซลล์ไฟโบรบลาสผิวหนัง (Normal Human Dermal Fibroblast, NHDF) และมีสารสำคัญคือ ยูจีนอล (eugenol) (100.17±0.38 μg/mL) เควอซิทินทรีกลูโคไซด์ (Quercetin-3-glucoside) (54.09±0.94 μg/mL) และกรดควินิก (3,5-Di-O-caffeoylquinic acid) (28.61±1.39 μg/mL) ในปริมาณสูง ซึ่งมีส่วนช่วยในการลด NO จากกระบวนการอักเสบ นอกจากนั้นการสกัดเถาสดด้วยสารทำความเย็น R134a (ส่วนของน้ำมัน) ซึ่งให้สารสำคัญคือ ยูจีนอล (eugenol) (10.84±0.97 μg/mL) เควอซิทิน (Quercetin) (0.39±0.15 μg/mL) เควอซิทินทรีกลูโคไซด์ (Quercetin-3-glucoside) (7.57±0.40 μg/mL) เบต้า เดมาสึโนน (β-damascenone) (0.0448±0.1029 μg/mL) และกรดควินิก (3,5-Di-O-caffeoylquinic acid) (9.41±0.32 μg/mL) ซึ่งเบต้า เดมาสึโนนเป็นสารสำคัญในการแก้พิษแมงกะพรุน จึงได้นำสารสกัดจากสองวิธีการสกัดมาใช้ในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ Tween60 เป็นสารลดแรงตึงผิว พบว่าสารสกัดใบผักบุ้งทะเลสามารถพัฒนาให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์อิมัลชั่น โดยมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ที่ประมาณ 4.55±0.06 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็นของเหลวสีน้ำตาล มีความขุ่นเนื่องจากการลดปริมาณเอทานอล ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดี มีความมันและข้นเล็กน้อย และมีกลิ่นหอมเล็กน้อย อนุภาคอิมัลชั่นมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ผลการศึกษานี้สามารถนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมต่อไปได้
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สัญญา 45.6/2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4420
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_117.pdf2.03 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น