กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4393
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
dc.contributor.authorสุนิสา ริมเจริญ
dc.contributor.authorโกเมศ อัมพวัน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศth
dc.date.accessioned2022-05-24T09:55:37Z
dc.date.available2022-05-24T09:55:37Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4393
dc.descriptionโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563th_TH
dc.description.abstractการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข มุ่งเน้นที่การเก็บข้อมูลและติดตามผลการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วย 32 ฟังก์ชันการทำงาน คือ 1.ฟังก์ชัน การเข้าสู่ระบบ 2.ฟังก์ชันการเพิ่มแอดมิน 3.ฟังก์ชันการแก้ไขแอดมิน 4.ฟังก์ชันการค้นหาแอดมิน 5.ฟังก์ชันการดูข้อมูลแอดมิน 6.ฟังก์ชันการเปลี่ยนสถานะการปฏิบัติงานแอดมิน 7.ฟังก์ชันการเพิ่มอาสาสมัคร 8.ฟังก์ชันการแก้ไขอาสาสมัคร 9.ฟังก์ชันการค้นหาอาสาสมัคร 10.ฟังก์ชันการดูข้อมูลอาสาสมัคร 11.ฟังก์ชันการเปลี่ยนสถานะการปฏิบัติงานอาสาสมัคร 12.ฟังก์ชันการแก้ไขวันที่ของการติดตามผล 13.ฟังก์ชันการค้นหาการติดตามผล 14.ฟังก์ชันการดูข้อมูลการติดตามผล 15. ฟังก์ชันการลบการติดตามผล 16.ฟังก์ชันการดูรายงานผลการตรวจ 17.ฟังก์ชันการดาวน์โหลด รายงานผลการตรวจในรูปแบบแฟมข้อมูลซีเอสวี 18.ฟังก์ชันการพิมพ์รายงานผลการตรวจ 19.ฟังก์ชันการดูประวัติการตรวจ 20.ฟังก์ชัน การค้นหาประวัติการตรวจ 21.ฟังก์ชันการพิมพ์ประวัติการตรวจ 22.ฟังก์ชันการแก้ไขประวัติการตรวจ 23.ฟังก์ชันการดูข้อมูลผู้สูงอายุ 24.ฟังก์ชันการค้นหาผู้สูงอายุ 25.ฟังก์ชันการเพิ่มผู้สูงอายุ 26.ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลผู้สูงอายุ 27.ฟังก์ชันการเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ 28.ฟังก์ชันการแก้ไขการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุด 29.ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 30. ฟังก์ชันการแก้ไขรหัสผ่าน 31.ฟังก์ชันการลืมรหัสผ่าน 32.ฟังก์ชันการออกจากระบบ การพัฒนาส่วนการประมวลผลใช้ภาษาจาวาสคริปต์ และโหนดเจเอส ร่วมกับซีควลไลท์ ผู้พัฒนาระบบได้ส่งมอบระบบให้ผู้ใช้เป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้จริง และสามารถใช้รายงานเพื่อสรุปผลการทำงานขององค์กรได้ถูกต้องth_TH
dc.description.sponsorshipคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectผู้สูงอายุth_TH
dc.subjectฐานข้อมูลth_TH
dc.subjectระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศth_TH
dc.titleการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailnutthanon@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailrsunisa@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailkomate@buu.ac.thth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThe development of “Elderly-Health Data Collection System for Saensuk City” focuses on the development of 32 routine functions, i.e., 1. Login function, 2. Admin add function, 3 . Admin edit function, 4 . Admin search function, 5 . Admin view information function, 6 . Administrator operation status change function, 7 . Add volunteer function, 8 . Edit volunteer, 9 . Search for volunteers, 1 0 . View volunteer information, 11. Change volunteer operational status, 12. Editing function of follow-up date, 1 3 . Follow-up search function, 1 4 . Follow-up information view function, 1 5 . Follow-up delete function, 16. View report function, 17. Examination report download function in CSV file format, 18. Examination report printing function, 19. Examination history view function, 20. Examination history search function, 21. Examination history printing function, 22. Function Editing of examination history, 23. Elderly information viewing function, 24. Elderly search function, 25. Elderly adding function, 26. Elderly information editing function, 27. Elderly health data collection function, 28. Latest health check correction function, 29. Personal information editing function, 30. Password editing function, 31. Forgot password function, and 32. Logout function, respectively. Meanwhile, the development of the backend system depends on Java and Node JS with SQ-lite. The developed system has been successfully delivered to the users where the system can be used in the real situation. The users are using generated reports to summarize the performance of their organizationen
dc.keywordสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_088.pdf25.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น