กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4384
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างเฮปไซดินและพยาธิวิทยาของหลอดเลือดในหนูที่ถูกชักนำให้เป็นความดันโลหิตสูงด้วยอาหารที่มีเกลือสูง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship of hepcidin and vascular histopathology in high salt diet induced hypertensive rats
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรรณิการ์ วงศ์ดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: ความดันโลหิตสูง
พยาธิวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4384
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_075.pdf6.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น