กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4377
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิริวรรณ ชูศรี
dc.contributor.authorวิไลวรรณ พวงสันเทียะ
dc.contributor.authorจารุนันท์ ประทุมยศ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2022-05-23T03:42:43Z
dc.date.available2022-05-23T03:42:43Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4377
dc.descriptionโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2562th_TH
dc.description.abstractกุ้งมดแดง (Dancing shrimp) เป็นกุ้งทะเลสวยงามขนาดเล็กที่มีสีสันสวยงาม และมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตา การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Metamorphosis) พบว่ากุ้งมดแดงใช้เวลาในการพัฒนาจากระยะซูเอียถึงระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 42 วัน มีพัฒนาการ 13 ระยะ คือ ระยะซูเอีย (Zoea) 12 ระยะ และระยะโพสลาร์วา (Postlarva) คือ ระยะซูเอีย 1 ส่วนของตายังติดอยู่กับส่วนหัว (2.18 ± 0.34 มม.) ระยะซูเอีย 2 เริ่มมีส่วนของก้านตา (2.53 ± 0.19 มม.) ระยะซูเอีย 3 แพนหาง (Uropod) แยกออกจากหางอย่างชัดเจน และมีการสร้างแพนหางด้านในขนาดเล็กขึ้น (3.07 ± 0.38 มม.) ระยะซูเอีย 4 เกิดแพนหางด้านใน (Endopod) ขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดเจน (3.24 ± 0.63 มม.) ระยะซูเอีย 5 แพนหางด้านในและแพนหางด้านนอกยาวเท่ากับปลายหาง (4.12 ± 0.87 มม.) ระยะซูเอีย 6 หางแคบเล็กลง คล้ายสี่เหลี่ยม (4.86 ± 0.26 มม.) ระยะซูเอีย 7 เริ่มมีติ่งขาว่ายน้ำขนาดเล็ก (5.49 ± 0.58 มม.) ระยะซูเอีย 8 ขาว่ายน้ำพัฒนาชัดขึ้น (6.09 ± 0.44 มม.) ระยะซูเอีย 9 ส่วนของขาว่ายน้ำเริ่มมีการสร้างติ่งที่ 2 (8.29 ± 0.66 มม.) ระยะซูเอีย 10 ขาว่ายน้ายาวเรียวขึ้น (9.19 ± 0.37 มม.) ระยะซูเอีย 11 ขาว่ายน้ำมีการสร้างติ่งส่วนที่ 3 ขนาดเล็กขึ้น (10.03 ± 0.49 มม.) ระยะซูเอีย 12 เกิดขนอ่อนบริเวณแพนขาว่ายน้ำ (10.14 ± 0.27 มม.) ระยะโพสลาร์วา รูปร่างเหมือนตัวเต็มวัย (11.72 ± 0.85 มม.) และทำการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียเสริมด้วยแพลงก์ตอนพืชที่แตกต่างกัน 3 ชนิด คือ Chetoceros sp., Isochrysis sp. และ Tetraselmis sp. ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกกุ้งมดแดง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ความหนาแน่นของลูกกุ้งมดแดง 3 ตัวต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่าลูกกุ้งมดแดงที่อนุบาลด้วยแพลงก์ตอนพืชต่างชนิดกันไม่มีผลต่ออัตรารอด (p>0.05) คือ 46±8.8%, 56±8.8% และ 46±6.6% ตามลาดับ และการเจริญเติบโตด้านขนาดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (p>0.05) คือ 13.9±0.9 มม., 13.0±0.7 มม. และ 13.1±1.3 มม. ตามลำดับ พัฒนาการของลูกกุ้งมดแดงใช้เวลาในการลงเกาะเร็วที่สุดเมื่ออนุบาลด้วย Chetoceros sp. (อายุ 48 วัน) รองลงมาคือ Tetraselmis sp. (อายุ 62 วัน) และ Isochrysis sp. (อายุ 68 วัน) ตามลำดับ การเจริญเติบโตด้านขนาดของลูกกุ้งมดแดงเมื่อลงเกาะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) มีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 13.4±0.4 มม., 11.5±0.1 มม. และ 12.7±0.3 มม. ตามลำดับ เพื่อการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นให้มีขนาด และพัฒนาการที่ดีควรอนุบาลลูกกุ้งมดแดงที่เสริมด้วย Chetocerosth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectลูกกุ้งมดแดงth_TH
dc.subjectกุ้ง - - การเพาะเลี้ยงth_TH
dc.subjectกุ้ง - - การขยายพันธุ์th_TH
dc.titleโครงการ พัฒนาการและการอนุบาลลูกกุ้งมดแดงเบื้องต้นth_TH
dc.title.alternativeDevelopment and elementary nursing of Dancing shrimp, Rhynchocinetes durbanensis (Gordon, 1936)en
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailsiriwan@bims.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailwilaiwanp@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailjarunan@buu.ac.thth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeDancing shrimp (Rhynchocinetes durbanensis Gondon, 1936) is a small beautiful ornamental shrimp and it has a strange appearance. The objective of the present study was the development and growth of Camel Shrimp over hatching period of metamorphosis. The results showed that Camel shrimp larva developed from zoea stage to postlarva stage in 42 days. The larval development consisted of 12 zoea stages and 1 postlarva stage, first zoea : eyes compound with carapace (2.18 ± 0.34 mm.), second zoea : beginning with eyes stalked (2.53 ± 0.19 mm.), third zoea : uropod be explicitly separated from telson and from a small endopod (3.07 ± 0.38 mm.), fourth zoea : endopod well, obviously developed (3.24 ± 0.63 mm.) Fifth zoea : endopod and exopod were as long as the telson (4.12 ± 0.87 mm.), sixth zoea : telson slightly narrower and almost rectangular shaped (4.86 ± 0.26 mm.), seventh zoea : appeared as small pleopod (5.49 ± 0.58 mm.), eighth zoea : pleopods well, obviously developed (6.09±0.44 mm.), ninth zoea : biramous buds (8.29±0.66 mm.), tenth zoea : pleopods have elongated shape (9.19 ± 0.37 mm.), eleventh zoea : pleopod was a third small appendixinterna (10.03 ± 0.49 mm.), twelfth zoea : pleopods adorned with plumose setae (10.14 ± 0.27 mm.), postlarva stage : conformable into the juvenile (11.72 ± 0.85 mm.). And the present study was elementary nursing of Dancing shrimp with different phytoplankton 3 species, Chaetoceros sp., Isochrysis sp. and Tetraselmis sp. enriched in rotifers (Brachionus rotundiformis) and Artemia. Their effect on survival, growth and the period of development of Dancing shrimp. The experimental design was CRD (Completely Randomized Design). The density of 3 larvae per liter. The results showed that the survival rate of Dancing shrimp with different phytoplankton were no significant differences (p>0.05) 46±8.8%, 56±8.8% and 46±6.6% respectively and growth was no significant differences (p>0.05) 13.89±0.9 mm., 13.03±0.7 mm. and 13.11±1.3 mm. respectively. The development of Dancing shrimp took the fastest time to completing their metamorphosis should feeding with Chaetoceros sp. (48 days) followed by those fed Tetraselmis sp. (62 days) and Isochrysis sp. (68 days) respectively.Growth of Postlarva stage was significant differences between treatments (p>0.05) 13.44±0.4 mm., 11.54±0.1 mm. and 12.66±0.3 mm. respectively. Elementaryen
dc.keywordสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_068.pdf3.6 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น