กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4340
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสมุดวัคซีนประจำตัวของผู้รับบริการวัคซีน ที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study to improve Vaccine record book among Vaccinee at Wellness Center Burapha University Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์
วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
ทิศมะลี ประสบกิตติคุณ
นลัท ชำนาญช่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: วัคซีน
การฉีดวัคซีน
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทั่วโลกพบว่าความล้มเหลวของการได้รับวัคซีนในผู้ใหญ่ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะการรับวัคซีนที่มีการฉีดหลายเข็มในวัคซีนชนิดเดียวกัน (Multi-dose vaccine) ซึ่งการที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามจำนวนครั้งที่ต้องได้รับหรือไม่ตรงตามกรอบเวลาที่กำหนด ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งกระบวนการที่ใช้การบันทึกการได้รับวัคซีนในสมุดวัคซีนส่วนบุคคลมาใช้ในการให้บริการวัคซีน ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทำให้เกิดความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลาของการได้รับวัคซีน และให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลโดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้งานสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคลในระยะก่อนและหลังการใช้งานสมุดบันทึกวัคซีนส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และความตรงตามกรอบเวลา ของการได้รับวัคซีนชนิดฉีดหลายเข็ม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มอย่างทั้งหมดจำนวน 571 ราย (โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนไทย และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 34.93 ปี (S.D.=14.22) และ 31.67 ปี (S.D.=13.27) ตามลำดับ และกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.5, 61.2) ตามลำดับ ประกอบด้วยการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม และวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 72, 15, 8 และ 5 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าหลังการใช้สมุดวัคซีนมีอัตราการสมบูรณ์ และการตรงตามกรอบเวลาในการได้รับวัคซีนสูงกว่าก่อนการใช้สมุดวัคซีน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
รายละเอียด: ผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากงบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4340
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_181.pdf447.15 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น