กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4297
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่อการดำเนินธุรกิจ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of the characteristics of entrepreneurs in the development ofautomation and robot systems towards business operations
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธีทัต ตรีศิริโชติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านการ พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์2) เพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านพัฒนาระบบ อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านพัฒนา ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์กับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง ปริมาณ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ประกอบการด้านพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 80 คน สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอย แบบพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ประกอบด้วย 12 ลักษณะ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรอบรู้ ความเป็นตัวของตัวเอง ความใฝ่ใจใน ความสำเร็จ ความมีนวัตกรรม ความมุ่งมั่นอดทน ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าเสี่ยง ความมั่นใจใน ตนเอง ความสามารถในการบริหาร การเรียนรู้จากประสบการณ์และความรับผิดชอบ โดยภาพรวม ผู้ประกอบการด้านพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.65 ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านพัฒนาระบบ อัตโนมัติและหุ่นยนต์ พบว่าการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 6 ด้าน ได้แก่ สภาพความเป็นไปทางด้านการเงิน การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การได้รับ ความยึดมั่นผูกพันจากพนักงาน การสร้างสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ การส่งเสริมนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.75 และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ ผู้ประกอบการด้านพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์กับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้าน พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรอบรู้ ด้านความเป็นตัวของ ตัวเอง ด้านความใฝ่ใจในความสำเร็จ ด้านความมุ่งมั่นอดทน และด้านความกล้าเสี่ยง มีผลต่อการ ดำเนินธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายละเอียด: ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4297
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_179.pdf3.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น