กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4286
ชื่อเรื่อง: การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดปราจีนบุรี : กรณีการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Review and development strategy adjustment of Eastern Seaboard development program toward Asean Country in Prachinburi province : the case of city planning for industry development
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ชายฝั่งทะเลตะวันออก - - ไทย
ผังเมือง - - (ไทย (ภาคตะวันออก) - - ปราจีนบุรี
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ปราจีนบุรีในอดีตที่ผ่านมา และวิเคราะห์กระบวนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของจังหวัด ปราจีนบุรีในปัจจุบัน รวมถึงการรวบรวมข้อเสนอแนะการจัดทำผังเมืองที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่เหมาะสมและมีความยั่งยืน การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิง คุณภาพ เพื่อพิจารณาถึงเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมในจังหวัด ปราจีนบุรี ผลการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า ประวัติศาสตร์ของพัฒนาการอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี มีจุดเปลี่ยนที่สำคัญ คือ ช่วงที่มีแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) ในช่วงทศวรรษที่ 2530 เป็น ต้นมา ช่วงเวลาก่อนหน้าแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกเกิดขึ้น จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ เกษตรกรรมที่สำคัญ ผู้คนในพื้นที่มีวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรม แต่ผลของแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล ตะวันออก ระยะที่ 2 ได้ขยายพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายตัวจาก 3 จังหวัดชายฝั่งทะเล ตะวันออกมาสู่ปราจีนบุรีทำให้พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีการเติบโตของอุตสาหกรรมเรื่อยมา นอกจากนี้ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ตั้งอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2550 หรือผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 ก็เป็นปัจจัย สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนการวิเคราะห์กระบวนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีการศึกษา ครั้งนี้พบว่า มีกลไกที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกระบวนการจัดตั้งนิคม อุตสาหกรรมใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย กลไกทางด้านกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายข้อบังคับ เกี่ยวกับการดำเนินการและการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินสำหรับการ ตั้งนิคมอุตสาหกรรม กลไกทางด้านนโยบาย ได้แก่ การเคลื่อนไหวและการสนับสนุนของภาครัฐ ผ่าน การใช้นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และกลไกทางด้านสถาบัน ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ประกอบด้วย ภาคเอกชนในฐานะผู้ลงทุน ภาคประชาชนใน ฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ สำหรับประเด็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดทำผังเมืองที่เหมาะสมเพื่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีมีข้อเสนอที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างกระบวนการการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบไตรภาคี (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน) ภายใต้กระบวนการ จัดวางผังเมืองและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงการกำหนดขอบเขต พื้นที่อุตสาหกรรมให้เกิดความชัดเจน และจำกัดการกระจายตัวของอุตสาหกรรมไปยังในพื้นที่เขต เมือง พื้นที่เขตเกษตรกรรม และพื้นที่ใกล้กับแหล่งงน้ำธรรมชาติ
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4286
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_007.pdf24.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น