กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4251
ชื่อเรื่อง: ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในโควิด-19
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Imaging in COVID-19
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรสุภา ลิ้มเจริญ
จิตราพร อินทรารักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: โควิด-19 (โรค)
รังสีวินิจฉัย
ทรวงอก -- การบันทึกภาพด้วยรังสี
ปอดอักเสบ -- การวินิจฉัย
ปอด -- การบันทึกภาพด้วยรังสี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าชนิดใหม่ (COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่านี้ส่วนใหญ่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาทั้ง ภาพรังสีทรวงอก (Chest Radiograph) และภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) จึงมีบทบาทสำคัญ บทความนี้ได้ทบทวนข้อบ่งชี้หรือการเลือกใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยาและความผิดปกติที่พบได้ในภาพวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4251
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
med7n1p103-112.pdf498.96 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น