กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/425
ชื่อเรื่อง: องค์ประกอบทางเคมีของลำบิดดงและท้าวแสนปม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Chemical components from Diospyros filipendula and Diospyros cauliflora
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วารี เนื่องจำนงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การสกัด (เคมี)
ท้าวแสนปม (พืช) - - การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ - - การสังเคราะห์
พฤกษเคมี
พืชสมุนไพร - - การวิเคราะห์
สารสกัดจากพืช
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การแยกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบริสุทธิ์ ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีและทำการตกผลึกได้สารบริสุทธิ์ จากส่วนสกัดเฮกเซนของรากลำบิดดง (Diospyros filipendula) ได้สารบริสุทธิ์ 2 ชนิดและจากส่วนสกัดเฮกเซนของรากท้าวแสนปม (Diospyros cauliflora) ได้สารบริสุทธิ์ 1 ชนิด นำสารบริสุทธิ์ที่ได้ทั้งหมดมาพิสูจน์เอกลักษณ์ โดยวิธีทางสเปคโตรสโคปี ด้วยเทคนิค 1H NMR, 13 C NMR, DEPT-90 และ DEPT-135 และเปรียบเทียบข้อมูลทางสเปคโตรสโคปีกับสารอ้างอิง พบว่าสารบริสุทธิ์ที่ได้จากส่วนสกัดเฮกเซนของรากลำบิดดงคือ stigmasterol taraxerol และจากส่วนสกัดเฮกเซนของรากท้าวแสนปมคือ lupeol
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/425
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น