กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4238
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of the internal quality assurance factor for The Softball Association of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประวีณ สุทธิสง่า
พงศ์เทพ จิระโร
สมศักดิ์ ลิลา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย -- การบริหาร
ประกันคุณภาพ
ซอฟท์บอล
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์ประกอบ และตัวชี้วัดคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความเหมาะสม และความสอดคล้องกันขององค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพ ด้วยการประเมินความคิดเห็นสอดคล้อง โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายด้วยผู้เชี่ยวชาญ 17 คนในการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ และประเมินความเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 202 คน โดยใช้การสุ่มแบบตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .989 นำเสนอผลการประเมินโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย มีดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ระบบการบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 2 ระบบการพัฒนานักกีฬา องค์ประกอบที่ 3 ระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา องค์ประกอบที่ 4 ระบบการจัดการแข่งขัน และองค์ประกอบที่ 5 ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และแต่ละองค์ประกอบมีความเห็นสอดคล้องเหมาะสม 2) ตัวชี้วัดคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย มีดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ระบบการบริหารจัดการ มี 13 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 ระบบการพัฒนานักกีฬา มี 8 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 ระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬาซอฟท์บอล มี 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 ระบบการจัดการแข่งขัน มี 3 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 5 ระบบการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล มี 4 ตัวชี้วัด 3) การประเมิน ความเหมาะสมขององค์ประกอบ และตัวชี้วัดคุณภาพของการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมโดยภาพรวมมีความเหมาะสมทั้งองค์ประกอบ และตัวชี้วัดคุณภาพ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4238
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ(Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
edusoc15n2p108-118.pdf613.05 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น