กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/423
ชื่อเรื่อง: สมุนไพรและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนันทา โอศิริ
สมสุข มัจฉาชีพ
สุภาภรณ์ ปิติพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คำสำคัญ: การรักษาด้วยสมุนไพร - - วิจัย
พืชสมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/423
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น