กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4210
ชื่อเรื่อง: ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of infant massage on behavioral pain responses, heart rate and oxygen saturation in newborn undergoing venipuncture
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรีทร ส่งกลิ่น
นฤมล ธีระรังสิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การนวด
การนวดสำหรับทารก
อัตราการเต้นของหัวใจ
การเจาะหลอดเลือดดำ
ทารกแรกเกิด
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิดที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยทารกแรกเกิดที่คลอดเมื่ออายุครรภ์ 37-42 สัปดาห์ และเข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสระบุรี สุ่มตัวอย่างแบบง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการห่อตัวตามปกติ และกลุ่มทดลองได้รับการนวดสัมผัส ก่อนการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย 2 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการนวดสัมผัสทารกซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ แบบบันทึกค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน และแบบประเมินพฤติกรรมการตอบสนองความปวดของทารกแรกเกิด มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค = .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติ t-test ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการเจาะเลือดทันทีและนาทีที่ 1 ทารกกลุ่มที่ได้รับการนวดสัมผัสมีพฤติกรรมตอบสนองต่อความปวดน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการห่อตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -13.201, p < .05 และ t = -3.154, p < .05) ทารกกลุ่มที่ได้รับการนวดสัมผัสและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติมีอัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การนวดสัมผัสทารกช่วยลดพฤติกรรมตอบสนองต่อความปวดได้ ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพควรนำการนวดสัมผัสไปใช้เพื่อลดความปวดของทารกที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4210
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ(Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
nus28n2p96-105.pdf203.04 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น