กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4208
ชื่อเรื่อง: การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Focused ethnographic research and understanding of Thai family caregiving in Thai sociocultural context
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภา วิเสโส
พจนารถ สารพัด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ชาติพันธุ์วิทยา -- วิจัย
การพยาบาล -- วิจัย
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งอธิบายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง สามารถศึกษาได้ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยระดับมหภาคเป็นการศึกษาวัฒนธรรมในภาพกว้างส่วนระดับจุลภาคเป็นการศึกษาวัฒนธรรมที่มีจำเพาะโดยเป็นการศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มย่อย ปัจจุบันการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาระดับจุลภาคได้ถูกนำมาใช้ในการวิจัยทางการพยาบาลมากขึ้น เพราะช่วยให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกัน และเกี่ยวข้องกับมุมมองของความเจ็บป่วยและพฤติกรรมทางสุขภาพ ทั้งนี้ ในบริบทของสังคมไทย ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่มีความสำคัญ สมาชิกในครอบครัวที่มีความรักใคร่ผูกพัน มีการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วย จะมีผลกระทบต่อระบบครอบครัว สมาชิกคนอื่นในครอบครัวมักจะเป็นผู้ให้การดูแล ซึ่งจะมีผลต่อการเจ็บป่วยด้วย ดังนั้น การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละครอบครัวที่มีความแตกต่างกันโดยใช้การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา จึงมีความสำคัญในการพัฒนาการให้บริการทางสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครอบครัว อันจะส่งผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความสมดุลและความผาสุกของครอบครัว บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความหมายและประเภทของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยทางการพยาบาลที่ศึกษาโดยใช้รูปแบบของวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา และการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวตามบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้พยาบาลเกิดความเข้าใจในบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการดูแลในครอบครัวไทย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ(Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
nus28n2p122-134.pdf217.33 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น