กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4201
ชื่อเรื่อง: กลไกของการพัฒนาผู้สูงอายุในท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mechanism of local elderly development: A case study of Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนิต โตอดิเทพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ -- ไทย -- ชลบุรี
ผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- ภาวะสังคม
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า กลไกของการพัฒนาผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ใช้เครือข่ายของชมรมผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม ลักษณะของ การดำเนินกิจกรรมจะเป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อการดูแลตนเอง กลไกหลัก เพื่อการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นระดับพื้นที่ หน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท เพื่อการบูรณาการร่วมกันภายใต้โครงสร้างของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งมีโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยมี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและจิตอาสาเข้ามาเป็นกลไกปฏิบัติงาน เชิงพื้นที่
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4201
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
huso28n1p120-140.pdf565.86 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น