กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4199
ชื่อเรื่อง: โมเดลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจการบริการต่อคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวสแกนดิเนเวีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A causal model of satisfaction on service quality of health tourism in Scandinavian aging tourists in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วุฒิชาติ สุนทรสมัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจการบริการและคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจการบริการต่อคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวสแกนดิเนเวียด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิจัยพรรณนาเชิงสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวสแกนดิเนเวียในเมืองพัทยาจำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจ การบริการต่อและคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Modeling: SEM) และการวิเคราะห์เส้นทางและทดสอบความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจการบริการในด้านบริการ ราคา การจัดจำหน่าย และช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดในระดับมากที่สุด โดยคุณภาพการบริการรวมและทุก 5 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบ สมมติฐานพบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรแฝงความพึงพอใจในบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพบริการ และอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพบริการได้ร้อยละ 69 การวิจัยในอนาคตควรศึกษาช่องว่างการบริการกับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหลักอื่น ๆ และศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุต่างชาติอื่น ๆ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4199
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ(Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
huso28n1p244-268.pdf759.77 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น