กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4184
ชื่อเรื่อง: การบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่แรงจูงใจทางด้านภาษี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Social and environmental accounting to tax incentive
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐวงศ์ พูนพล
ชาลินี ปลูกผลงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การบัญชีสังคม
การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: แนวคิดเชิงทฤษฎีทางด้านงานวิจัยทางการบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสรุปและอภิปรายประเด็นสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย ทฤษฎีมูลค่าของผู้มีส่วนได้เสีย ทฤษฎีความเป็นพลเมืองขององค์กร และทฤษฎีการปฏิบัติงานเพื่อสังคมขององค์กร 2) วิวัฒนาการงานวิจัยทางด้านการบัญชีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นจากการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการรายงานถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมขององค์การที่ส่งผลต่อชุมชน รวมถึง การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงินก็ได้ ต่อมาช่วงหลังปี 2000 ประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการบัญชีสีเขียวหรือการบัญชีสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ต้นทุน ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมมากขึ้น โดยการออกแบบแนวทางในการรับรู้ต้นทุนสังคมและสิ่งแวดล้อม การรับรู้หนี้สินด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลและรายงานต่อบุคคลภายนอก 4) สาเหตุและผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เล็งเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อราคาหุ้นของกิจการจึงมีความจำเป็นที่ทุกกิจการจะต้องทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 5) ภาษีสิ่งแวดล้อมและแรงจูงใจทางด้านภาษี ถือเป็นความพยายามคิดค้นวิธีการที่จะให้ผู้สร้างปัญหา ก่อมลพิษ หรือทำลายทรัพยากรได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยในการกำกับดูแล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4184
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
mba15n1p16-30.pdf896.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น