กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4179
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Capability of educational personnel in schools in special development zone
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บรรพต วิรุณราช
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาการศึกษา
การวางแผนการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพทั่วไป และความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำแผนการศึกษา การดำเนินงานตามแผน และการทบทวนแผนของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ 2) ศึกษาการนำศาสตร์พระราชา 23 ประการ นำมาใช้ในการปฏิบัติต่อการจัดทำแผนการศึกษา การดำเนินการตามแผน และการทบทวนแผนของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ และ 3) ศึกษาปัจจัยด้านการจัดทำแผน การดำเนินงานตามแผนและการทบทวนแผนมีอิทธิพลต่อศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลกับ บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ จำนวน 533 คน วิเคราะห์สมมติฐานโดยใช้ความถดถอยเชิงหพุแบบขั้นตอน (Multiple linear regression analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไป และความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำแผนการศึกษา การดำเนินงานตามแผน และการทบทวนแผนของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.89) 2) การนำศาสตร์พระราชา 23 ประการ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.03) และ 3) ปัจจัยด้านการจัดทำแผน การดำเนินงานตามแผนและการทบทวนแผนมีอิทธิพลต่อศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4179
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
politic12n1p191-209.pdf558.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น