กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4176
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลศิลปะลายรดน้ำแบบประเพณีต่อศิลปะลายรดน้ำร่วมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาศิลปะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The influence of Thai traditional lacquer works to Thai contemporary lacquer works : A case study analysis of forms, content, concepts, and creative works of art students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนากรณ์ อุดมศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การสร้างสรรค์ (วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ)
ลายรดน้ำ
ศิลปะ
สุนทรียภาพ
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาศิลปะลายรดน้ำแบบประเพณี โดยวิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิดของผลงานศิลปะลายรดน้ำแบบประเพณีที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายรดน้ำร่วมสมัยซึ่งแสดงอัตลักษณ์ด้านความงาม สุนทรียภาพเฉพาะตนของนักศึกษาศิลปะ จากการศึกษาพบว่า ศิลปะลายรดน้ำของกลุ่มนักศึกษาศิลปะ มีรูปแบบการสร้างสรรค์ที่พัฒนาร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยบางส่วนยังนำกระบวนการของศิลปะลายรดน้ำมาประยุกต์กับกระบวนการสร้างสรรค์ร่วมสมัย ทำให้ภูมิปัญญาของศิลปะลายรดน้ำมีความคุณค่าสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ ด้านวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าศิลปะลายรดน้ำรูปแบบไทยประเพณีและรูปแบบลายรดน้ำร่วมสมัยที่เป็นศิลปะประจำชาติชั้นสูงของไทย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4176
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
art23n1p68-82.pdf3.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น