กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4172
ชื่อเรื่อง: แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Guidelines to promote self practice on moral and ethics in accordance with buddhism among juvenile in the east
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรอด บุญเกิด
พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: จริยธรรม
การพัฒนาจริยธรรม
พุทธศาสนา
เยาวชน
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออก เครื่องมือการวิจัย คือ แนวประเด็นการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม โดยกำหนดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจำนวน 12 คน คัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณลักษณะผู้เข้าร่วมการสนทนาที่กำหนดขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ เยาวชนในภาคตะวันออก ได้แก่ 1) มีการขับเคลื่อน ส่งเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนโดยดำเนินการร่วมกันของสถาบันทางสังคม 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด 2) มีการขับเคลื่อน ส่งเสริมการปฏิบัติตนของเยาวชนผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ในสังคมท้องถิ่นภาคตะวันออก โดยสื่อมวลชนต่าง ๆ ตระหนักและให้ความสำคัญในการผลิต นำเสนอ และเผยแพร่ข่าวหรือรายการที่ส่งเสริม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 3) การสร้างบุคคลต้นแบบ การเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นภาคตะวันออกหรือบุคคลสาธารณะ 4) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 จังหวัด ควรสร้างเครือข่ายเพื่อดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในระดับชุมชนจนถึงระดับชาติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนโดยการให้รางวัลและกล่าวคำยกย่อง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4172
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
huso28n2p136-163.pdf589.28 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น