กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4168
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดกับบุคลิกภาพตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationship between the perceptions of marketing communications and brand personality of faculty of sport science, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สราลี พุ่มกุมาร
วิรัตน์ สนธิ์จันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คำสำคัญ: การสื่อสารทางการตลาด
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2) เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้าของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดกับการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการสำรวจด้วย แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 800 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในมิติผู้มีความสามารถมากที่สุด รองลงมา คือ มิติบุคลิกภาพน่าตื่นเต้น,บุคลิกภาพจริงใจ, บุคลิกภาพห้าวหาญ และบุคลิกภาพโก้หรู มีระดับ 3) เพศแตกต่างกันทำให้การรับรู้มิติบุคลิกภาพตราสินค้าแบบห้าวหาญ ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ประเภทกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน ทำให้การรับรู้มิติบุคลิกภาพตราสินค้าแบบโก้หรู มีระดับของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) การสื่อสารทางการตลาดของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา กับการรับรู้บุคลิกภาพจริงใจ มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ที่ระดับ 0.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4168
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
huso28n2p295-317.pdf587.46 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น