กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4156
ชื่อเรื่อง: Global Englishs orientation in English textbooks in Thailand
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การวิเคราะห์ทิศทางภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลกในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Jutamas Juntanee
Punwalai Kewara
Denchai Prabjandee
จุฑามาศ จันทนี
พรรณวลัย เกวะระ
เด่นชัย ปราบจันดี
คำสำคัญ: English language -- Textbooks
English language -- Study and teaching (Secondary)
Textbooks
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4156
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
edu31n2p151-161.pdf127.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น