กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4140
ชื่อเรื่อง: ความเที่ยงและความน่าเชื่อถือของเตียงรับแรงกด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Validity and reliability of a novel force plate table
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คุณาวุฒิ วรรณจักร
พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: กายภาพบำบัด
เตียงผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: บทนำ หัตถบำบัดเป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดที่นิยมใช้แพร่หลาย การเรียนรู้โดยเฉพาะภาคปฏิบัติจัดเป็นมาตรฐานหลักสูตรของวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งยังไม่สามารถประเมินความแม่นยำปริมาณแรงของปริมาณแรงกดได้ชัดเจน วัตถุประสงค์ เพื่อหาความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของเตียงรักษาทางหัตถการ ที่มีแผ่นรับและรายงานแรงกด วิธีการศึกษา วางวัตถุหนัก 1, 2, 3, 4 และ 5 กิโลกรัม ลงบนเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีมาตรฐาน หลังจากนั้นวางลงบนเตียงที่มีแผ่นรับแรงกด วางนิ่ง 5 วินาที และยกขึ้น 5 วินาที ทำซ้ำ 3 ครั้ง ผลการศึกษา ตาชั่งมาตรฐานและเตียงรับแรงกดสามารถรายงานผลได้อย่างน่าเชื่อถือ สามารถทำหน้าที่รับแรงกดได้อย่างเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ (Cronbach’s Alpha = 0.857) สรุป เตียงรับแรงกดสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกภาคทฤษฎีและโดยเฉพาะภาคปฏิบัติที่ต้องมีการประเมินแรงกดที่กระทำต่อโครงสร้างผู้ป่วย ทำให้สามารถประเมินผลได้ทันทีว่าสามารถส่งแรงในปริมาณที่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้พบว่าเตียงรับแรงกดสามารถรายงานผลได้อย่างเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4140
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
med7n2p14-22.pdf228.72 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น