กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4126
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพงค์สุวรรณ สมาแฮ
dc.contributor.authorศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
dc.contributor.authorนฤมล ธีระรังสิกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2021-06-14T02:38:33Z
dc.date.available2021-06-14T02:38:33Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4126
dc.description.abstractการวิจัยเชิงทำนายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิม กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดามุสลิมหลังคลอด 3 ถึง 7 วันที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดอายุครรภ์ น้อยกว่า 37 สัปดาห์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 74 ราย เข้ารับการรักษาที่หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต และหออภิบาลทารกแรกเกิดป่วย ในโรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลยะลา เก็บข้อมูลในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และแบบสอบถามความตั้งใจในการให้นมแม่ ความเชื่อมั่นของแอลฟ่าครอนบาคทั้งฉบับเท่ากับ .93, .94, .89 และ .82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า การคล้อยตามกลุ่มผู้ใกล้ชิดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวที่สามารถทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่ได้ร้อยละ 30.2 (R2 = .302, F (1, 74) = 31.18, p < .001) ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า การส่งเสริมการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนด ควรเพิ่มการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความตั้งใจของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่th_TH
dc.subjectทารกคลอดก่อนกำหนด -- โภชนาการth_TH
dc.subjectความเป็นมารดาth_TH
dc.subjectมารดาและทารกth_TH
dc.subjectสตรีมุสลิมth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิมth_TH
dc.title.alternativePredictors of breastfeeding intention in preterm infant among muslim mothersen
dc.typeArticleth_TH
dc.issue3th_TH
dc.volume28th_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeact This predictive research aimed to examine predictors of Muslim mothers’ intention to breastfeed preterm infants. The sample was Muslim mothers who had given birth with a gestational age less than 37 weeks. Seventy-four participants were recruited by purposive sampling from the Neonatal Intensive Care Unit and Nursery Unit in Pattani Hospital and Yala Hospital. Data were collected in June 2020. The research instruments consisted of attitude toward breastfeeding questionnaire, subjective norm for breastfeeding questionnaire, perceived self-efficacy for breastfeeding questionnaire and intention for breastfeeding questionnaire. Cronbach’s alpha reliability scores were .93, .94, .89 and .82 respectively. Data were analyzed by descriptive statistics and stepwise multiple regression. The results revealed that subjective norm for breastfeeding accounted for 30.2% of the variance for Muslim mothers’ intention to breastfeed their preterm infants (R2 = .302, F (1,74) = 31.18, p <.001). This finding suggests that an intervention to promote preterm breastfeeding should emphasize promoting a subjective norm to support breastfeeding intention among mothers.en
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.page102-112.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
nus28n3p102-112.pdf216.9 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น