กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4124
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องผังงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development online social media lesson on flowchart for Mathayomsuksa 2 students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฐิพากาญษ์ โยธารักษ์
ภูเบศ เลื่อมใส
สุขมิตร กอมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สื่อการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
สื่อสังคมออนไลน์
ผังงาน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ผังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องผังงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 40 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ผังงาน 2) แบบทดสอบท้ายบทเรียน 3) แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนออนไลน์ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ผังงาน ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ผังงาน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 95.33/90.00 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ผังงาน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.14, SD = 0.54)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4124
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ejes2n3p1-16.pdf936.29 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น