กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/411
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorโรซาลี แคฟฟรีย์
dc.contributor.authorสายใจ พัวพันธ์
dc.contributor.authorกุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ
dc.contributor.authorพอล แคฟฟรีย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:34Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:34Z
dc.date.issued2538
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/411
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการดื่มสุราของกลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนตามลำดับขั้นจากกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2536 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 500 คน เป็นวัยรุ่นชาย ร้อยละ 28 วัยรุ่นหญิง ร้อยละ 72 อายุเฉลี่ย 20 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม "Core Alcohol and Drugs Survey) ที่สร้างขึ้นโดย The fund for the development of post secondary education, U.S.A. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละของประสบการณ์ และความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นเกี่ยวกับการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดชนิดอื่นระหว่างกลุ่มวัยรุ่นชายกับวัยรุ่นหญิงโดยการหาค่า Chi-square และ Anova ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มวัยรุ่นมีความคิดเห็นต่อสิ่งที่กระทำได้ในการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนมากที่สุด คือ การสูบบุหรี่ร้อยละ 80.4 รองลงมาคิอ การดื่มสุรา ร้อยละ 55.3 การเสพสารเสพติดชนิดอื่นร้อยละ 1.6 2. กลุ่มวัยรุ่นร้อยละ 39 ตอบว่า สถาบันการศึกษามีกฎข้อบังคัยเกี่ยวกับการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด และร้อยละ 57.5 ของกลุ่มวัยรุ่นที่ตอบว่าสถาบันการศึกษามีกฎข้อบังคับ ตอบว่า กฎข้อบังคับดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ กลุ่มวัยรุ่นร้อยละ 86.9 มีความคิดเห็นว่าสถาบันการศึกษาควรมีโปรแกรมเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุรา และการใช้สารเสพติดชนิดอื่น 3. กลุ่มวัยรุ่นเคยลองดื่มสุรา เป็นจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.4 โดยกลุ่มวัยรุ่นชาย ร้อยละ 93.4 และกลุ่มวัยรุ่นหญิง ร้อยละ 63.6 ตอบว่าเคยลองดื่มสุรา อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดชนิดอื่น คือ 16.4 ปี 4. กลุ่มวัยรุ่นร้อยละ 65 รายงานว่าสมาชิกในครอบครัวเคยมีปัญหาจากการดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติดชนิอื่น โดยระบุว่าเป็น "พ่อ" มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.5 5. กลุ่มวัยรุ่นรับรู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นชายและหญิงในสถาบันการศึกษาดื่มสุราและใช้สารเสพติดชนิดอื่น ร้อยละ 97.6 และ 68.7 ตามลำดับ 6. กลุ่มวัยรุ่นชายลองดื่มสุรา เครื่องดื่มชูกำลัง และสูบบุรี่มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 7. ประสบการณ์ภายหลังการดื่มสุรา หรือการใช้สารเสพติดชนิดอื่นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มวัยรุ่นชายและหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งประสบการณ์ประเภทที่สร้างปัญหาไม่รุนแรง ปรเภทที่กระทำผิดกฎระเบียบของสังคม โดยกลุ่มวัยรุ่นชายมีประสบการณ์ทั้ง 3 ประเภท มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นหญิง The research aims to describe alcohol drinking behaviours among adolescents at undergraduate level. The samples of descriptive study were drawn in stratified random samping method from those who were adolescents and studying at undergraduate level in 1993. Out of students, 28% were male and 72% were female. Their average age was at 20 years. The instrument for data collection was the questionnaire of the core alcohol and durgs survey developed by the fund for the development of post secondary education, USA. The gathered data were analyzed by identifying percentage of experience, opinions of adolescents about alcohol drinking and use of other drugs addicts. Comparison of drinking experience and other addicts between male and female adolescents was analyzed by Chi-square and ANOVA in following results. 1. Adolescents viewed the folloeing behaviours as assepted for social interaction purposes: smoking 80.4% alcohol drinking 55.3% and other substance addicts 1.6% 2. 39% of adolescents replied that their education institutes had regulation for drinking and using addict substances, 57.5% of those who replied that institutes had regulation, said that the mentioned regulations were not efficient. 86.9% of adolescents thought that institutes should have a programme for prevention of alcohol drinking and using substance addicts 3. Most of adolescents (73.4%) used to drink alcohol 93.4% of male adolescents and 63.6% of female adolescents admitted that they used to drink before. They started drinking or using substance addicts at the average age of 16.4 years. 4. 65% Of adolescents reported that their family members had problems about drinking or other substance addicts. Most of them (33.5%) referred to their' father.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538.en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสถาบันอุดมศึกษา - - นักศึกษา - - พฤติกรรมth_TH
dc.subjectสุราth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleการดื่มสุราของกลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในสถาบันศึกษาth_TH
dc.title.alternativeDrinking of alcohol among adolescents in undergraduate levelen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2538
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น